تبلیغات
روزگار غریب 2 - دو شخصیت که گاندی همواره به همراهانش معرفی و توصیه می‌کرد که آنها را الگوی خود قرار دهند

آن دو شخصیت یکی علی‌ابن ابیطالب بود و دیگری فرزند او حسین بن علی.
منبع:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/328650/درخواست-ناطق-نوری-از-مقامات-نظام