تبلیغات
روزگار غریب 2 - یه روز یه ترکه،یه اصفهانیه،یه قزوینیه،یه لُره،یه مشهدیه یه شمالیه،یه جنوبیه .........

یه روز یه ترکه،یه اصفهانیه،یه قزوینیه،یه لُره،یه مشهدیه یه شمالیه،یه جنوبیه وخیلی ازبچه های گُل این آب وخاک ایستادن تا دشمن به دین وناموس وحیثیتمون چپ نگاه نکنه...
ترکه باکری بود،
اصفهانیه همّت بود،
قزوینیه بابایی بود،
لُره بروجردی بود،
مشهدیه برونسی بود،
شمالیه شیرودی بود،
وجنوبیه هم علم الهُدی...
آره همه باهم بودن و موندن و... مراقب باشیم جدامون نکنن... یاعلی (ع) مدد


منبع: Arteshi.com